Prostorno planiranje

Izvješća o stanju u prostoru:

 • Grada Starog Grada
 • Grada Splita


Izmjene i dopune prostornih planova:

 • Grad Vodice
 • Grad Makarska
 • Općina Selca    .
 • Općina Podstrana   
 • Grad Stari Grad
 • Grad Split


Izmjene i dopune generalnih urbanističkih planova:

 • Grad Split   


Urbanistički planovi uređenja:

 • Ugostiteljsko - turistička zona „Češka vila“, Grad Vis   
 • Stambena zona na dijelu č.z. 417/1 K.O. Čista, Grad Vodice   
 • Stambena zona naselja Grabovci, Grad Vodice
 • Otok Prvić, Grad Vodice   
 • Naselje Arbanija (UPU 5), Grad Trogir
 • Turistička zona Kaštel Sućurac – Sustipan, Grad Kaštela


Izmjene i dopune urbanističkih planova uređenja:

 • Istok „Barbušinac“- Seget Donji
 • Maslinica, dio naselja Stari Grad   
 • Opuzena Glavica, Grad Hvar   
 • Ivan Dolac - Ivanković, T-2, Općina Jelsa   
 • Naselje „Glavica“, Grad Makarska   
 • Ugostiteljsko - turistička zona T2 Samogor i sportska zona Samogor, Grad Vis
 • POS 3, Grad Trogir   


Izmjene i dopune detaljnih planova uređenja:

 • Trstenik- Radoševac, Grad Split    
 • Područje oko crkvice Gospe od Žnjana, Grad Split   
 • Zona komercijalnog turizma – HC Lav, Općina Podstrana   


Provedba urbanističko - arhitektonskih natječaja:

 • za izradu idejnog arhitektonsko - urbanističkog rješenja crkve i pastoralnog  centra s dječjim vrtićem na području Brigi - Lokvice u Trogiru
 • za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja Objedinjenog hitnog bolničkog prijama (OHBP) Kliničkog bolničkog centra Split, s Hitnim dječjim prijamom i Zavodom za hitnu medicinu
Sustav senzora za kontinuirano praćenje ponašanja kolničke konstrukcije pod opterećenjem

Naziv projekta: Sustav senzora za kontinuirano praćenje ponašanja kolničke konstrukcije pod opterećenjem
Naziv korisnika: GEOPROJEKT, dioničko društvo za geodetske poslove, građevinsko projektiranje i nadzor
Naziv partnera: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET, CONTECH d.o.o. za projektiranje, graditeljstvo i usluge, PROIZVODNJA ALATA I UREĐAJA "P.S.G." VL. IVICA GOLIK