Geodezija i geoinformatika

 • Početna
 • /
 • Što radimo
 • /
 • Geodezija i geoinformatika

Državna izmjera i katastar nekretnina

 • Izmjera zemljišta u svrhu uspostavljanja novog katastarskog operata i nove zemljišne knjige
 • Katastarska izmjera i tehnička reambulacija
 • Parcelacijski i drugi geodetski elaborati

Inženjerska geodezija

 • Geodetska snimanja - izrada geodetskih podloga za potrebe prostornog uređenja i gradnje
 • Geodetski projekti
 • Iskolčenja i izrada elaborata iskolčenja
 • Izrada mikrotriangulacijskih mreža posebnih namjena
 • Precizna geodetska mjerenja u građevinarstvu i industriji
 • Praćenje pomaka i deformacija objekata
 • Izrada 3d modela i računanje kubatura

Hidrografska izmjera

 • Hidrografska izmjera mora i vodotoka
 • Kontrola dubina luka, marina, vodotoka i kanala
 • Snimanje podvodnih koridora u svrhu projektiranja
 • Praćenje iskopa i nasipa pri izvođenju podmorskih radova
 • Izrada digitalnih i batimetrijskih modela

Aerofotogrametrija

Katastar vodova

 • Vođenje i održavanje katastra vodova
 • Izrada elaborata uplane vodova

Geodetski nadzor

Nadzor nad izgradnjom prometnica, vodovodne i kanalizacijske mreže, te objekata visokogradnje.

Mobilno kartiranje

 • Snimanje prometnica i izrada georeferenciranog videa
 • Uspostava baze cestovnih podataka

GIS

 • Prikupljanje prostornih podataka
 • Izrada baza podataka
 • Izrada interaktivnih karti s raznim slojevima
 • Izrada web gis preglednika
Sustav senzora za kontinuirano praćenje ponašanja kolničke konstrukcije pod opterećenjem

Projekt: Sustav senzora za kontinuirano praćenje ponašanja kolničke konstrukcije pod opterećenjem
Naziv korisnika: GEOPROJEKT D.D., Sukoišnska 43, 21000 Split
Naziv partnera: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, GRAĐEVINSKI FAKULTET, Kačićeva 26, 10000 Zagreb; CONTECH D.O.O., Katićev prilaz 5, 10000 Zagreb; PROIZVODNJA ALATA I UREĐAJA „P.S.G.“, vl. Ivica Golik, Zagrebačka 175, Trstenik Nartski

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj